Đổi mật khẩu
Mã nhân viên
Mật khẩu cũ
Mật khẩu mới
Nhập lại mật khẩu mới
Nhập mã xác nhận
Quy tắc đặt mật khẩu bao gồm:
  • Phải chứa ký tự, chữ số, chữ in hoa, ký tự đặc biệt: ~!@#$%^&*()_+|`-={}[]:";'<>?,./
  • Độ dài tối thiểu là 8
  • Không chứa tên tài khoản và bắt đầu bằng 123, 456, 789, 147, 258, 852, 741, abc, 369
  • Không chứa các cụm từ dễ đoán: qwerty, password, abc123, iloveyou, baseball, dragon, football, monkey, letmein, mustang, access, shadow, master, michael, superman, batman, trustno1, 123123, 696969
  • Không chứa thông tin cá nhân: họ và tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, CMT, mã nhân viên
  • Không chứa các dãy 4 ký tự tăng dần hoặc giảm dần: 1234, 4321, 6789, abcd...