Reset mật khẩu
Mã nhân viên
Mã xác nhận đổi mật khẩu
Mật khẩu mới
Nhập lại mật khẩu mới
Nhập mã xác nhận
Quy tắc đặt mật khẩu bao gồm:
  • Phải chứa ký tự, chữ số, chữ in hoa, ký tự đặc biệt: ~!@#$%^&*()_+|`-={}[]:";'<>?,./
  • Độ dài tối thiểu là 8
  • Không chứa tên tài khoản và bắt đầu bằng 123, 456, 789, 147, 258, 852, 741, abc, 369
  • Không chứa các cụm từ dễ đoán: qwerty, password, abc123, iloveyou, baseball, dragon, football, monkey, letmein, mustang, access, shadow, master, michael, superman, batman, trustno1, 123123, 696969
  • Không chứa thông tin cá nhân: họ và tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, CMT, mã nhân viên
  • Không chứa các dãy 4 ký tự tăng dần hoặc giảm dần: 1234, 4321, 6789, abcd...