Sếp Trần Thị Thùy Dung, Người truyền cảm hứng, người bạn của tôi

CAROLINE MAJALIWA - Digital Marketing of Halotel đã đăng lúc 01:22 - 16.11.2022

“Học hỏi, Thay đổi và Thích nghi” để luôn phát triển và luôn phấn đấu trong lĩnh vực Telecom. Chị Dung là nguồn cảm hứng, lãnh đạo, bạn của tôi .

Bài viết được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Kính mời đồng chí theo dõi phiên bản tiếng Anh ở bên dưới.

Nếu chúng ta nói về Lãnh đạo, chúng ta chủ yếu nói đến những người vấn đề già hay trẻ, những người có khả năng tác động đến cuộc sống của bạn theo hướng tích cực, nghĩa là thay đổi Nhận thức (Tâm trí) của chúng ta từ cách chúng ta nhìn nhận mọi thứ, Truyền đạt những Kỹ năng, Kiến thức Mới và Đạo đức.

Vâng, Sếp của tôi là chị Trần Thị Thùy Dung. Tôi gặp chị bắt đầu từ năm 2017. Cách chào hỏi nồng nhiệt và quan tâm đầy nhiệt tình, và cách chị phát âm tên tôi rõ ràng “Caroline” khiến chị được chú ý nhiều hơn khi chị nói.

Chị Thùy Dung là một phụ nữ trẻ có tâm hồn trẻ trung và rất xinh đẹp. Chị cũng là một đầu bếp cừ khôi, tràn đầy năng lượng. Một ví dụ điển hình về Kiến thức là Sức mạnh và đó là điều khiến Chị ấy trở nên đặc biệt, với câu nói nổi tiếng mà Chị ấy muốn sử dụng “Ý tôi là” cho thấy Chị ấy muốn bạn hiểu chính xác ý của Chị ấy và mong đợi kết quả.

Chị dạy bằng những ví dụ rằng để luôn dẫn đầu, người ta phải không ngừng nâng cấp bản thân bằng Kiến thức để tồn tại và có lợi thế cạnh tranh trong Ngành Viễn thông. Đoán xem nhiệm vụ đầu tiên của tôi là gì??

“Nghiên cứu về Viễn thông của toàn bộ Châu Phi và các dịch vụ VAS của nó” và tôi hỏi ý bạn là Viễn thông ở Châu Phi phải không?

Ở tất cả 54 quốc gia hay chỉ ở Tanzania? Chị ấy trả lời “Ý tôi là TẤT CẢ các quốc gia ở Châu Phi và Hạn chót là 2 ngày để trả bài”, tôi cảm thấy sốc và người lạnh toát! Tôi trả lại báo cáo và đó là ngày tôi hiểu được ý nghĩa của nhiệm vụ đó: Bạn phải biết ai là đối thủ của mình.

Họ có gì là điểm yếu, điểm mạnh, điều gì khiến khách hàng thích đối thủ cạnh tranh của mình? và bạn phải làm gì để sử dụng tất cả những thứ đó thành lợi thế của mình. Tôi học được cách làm việc một cách đạo đức và làm việc với Công ty Quốc tế và luôn bảo vệ văn hóa làm việc của Viettel.

Ngoài việc được phân công cong tác ở Bộ phận khác, tôi vẫn ghi nhớ và thực hiện đến tận bây giờ những điều Chị đã dạy tôi “Học hỏi, Thay đổi và Thích nghi” để luôn phát triển và phấn đấu trong ngành Viễn thông. Chị Dung là nguồn cảm hứng của tôi, Sếp của tôi và là ngưởi bạn của tôi.

Kính mời đồng chí theo dõi phiên bản tiếng Anh của bài viết

Tran Thi Thuy Dung is my Inspiration, My Boss and My friend.

“Learn, Change and Adapt” in order to always grow and strive in Telecom. Ms. Dung is my Inspiration, My Boss and My friend.

If we are to talk about Leaders, We mostly refer to people Old or Young, who have the ability to impact your lives in a positive way, meaning change our Perception (Mind) from the way we view things, Impart New Skills, Knowledge and Ethics etc.
Well My Boss is Ms. Tran Thi Thuy Dung, My encounter with her began in 2017. The Greeting as Warm and Caring full of Enthusiasms, and the way she Pronounce My name Clearly “Caroline” made be to be more attentive to her when she speaks.

Ms. Thuy Dung is a sophisticated young at heart and beautiful lady who is an amazing cook too, who is full of energy. An exemplary of Knowledge is Power and that what’s makes her Bold, with an famous words she would like to use “What I mean is ” indicating she wants you to understand exactly what she means and expects results.

She taught with examples that in order to stay ahead, One must constantly upgrade Oneself with Knowledge in order to survive and have a competitive advantage in Telecom Industry. Guess what was my first task??
“Research of All African’s Telecoms and its VAS services” and I asked do you mean Telecoms in Africa?

In all 54 countries or just in Tanzania? She replied “What I mean is” ALL Countries in Africa and Deadline is 2 days to deliver, I felt my Stomach getting cold! I deliver the tasks and that’s the day I had gotten the meaning of that task: That you must know who are you’re Competitors,

What they have Its Weakness, Strength, what makes the Customer prefer the other competitor? and what must you do to use all that to your Advantage . learned the Ethics of work and to work with International company and protecting Viettel work culture at all times.

Apart from being assigned to other Department, I still remember and implement what she taught me till date, “Learn, Change and Adapt” in order to always grow and strive in Telecom. Ms. Dung is my Inspiration, My Boss and My friend.

CBNV vui lòng đăng nhập để đọc nhiều nội dung hơn
Bỏ qua