;

CÁCH THỨC BÌNH CHỌN

Bước 1

Nhấn vào xem bài dự thi của các đơn vị và bình chọn cho những bài dự thi ấn tượng.

Bước 2

Bình chọn đủ cho 12 bài dự thi ấn tượng nhất.

Bước 3

Nhấn nút “Gửi bình chọn” để được ghi nhận kết quả bình chọn.