Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường tin rằng sự đồng hành giữa tỉnh và Viettel cần được "chính thức hóa, cụ thể hóa" bằng những thỏa thuận, từ đó hai bên có thể hợp tác toàn diện, sâu rộng hơn.