Chủ tịch HĐQT TCT Công trình Viettel khẳng định mỗi thành viên VCC đang từng ngày, từng giờ hiện thực hóa sứ mệnh thúc đẩy cuộc cách mạng 4.0 đến các doanh nghiệp và hộ gia đình.